Header Menu

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky blooms.sk platia pre internetový obchod www.blooms.sk. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.blooms.sk je:
MIJUNA s.r.o.,  Plzeňská 157/98, 150 00, Praha – Košíře, Česká republika, IČO: 289 444 88, DIČ: CZ28944488, zapísaná v OR u MS v Prahe, oddiel C, vložka 154853 .
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení..

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Kupujúci (spotrebiteľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako na podnikanie s nimi.

Kupujúci (podnikateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2.  Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3.  Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4.  Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5.  Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6.  Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c)  o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku„), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných areklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

r) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

s) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

t) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

u) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

INFORMÁCIE K NÁBYTKU:

Všetok drevený nábytok a jeho finálna úprava patinovaním je ručná práca a je jedinečná, každý kus je vyrobený ručne / nie strojovo / a tak, aby vyzeral opotrebovane, staro, čo ku starému, vidieckemu a vintage štýlu neodmysliteľne patrí a preto nieje ani jeden kus nábytku úplne rovnaký.

POZOR !!!

Dodacia lehota pri nábytku, ktorý je na objednávku, začína plynúť dňom úhrady tovaru alebo zálohovej faktúry. Termín dodania je cca mesiac od úhrady zálohovej faktúry, alebo je uvedený pri konkrétnom druhu nábytku.

 

PRI NÁKUPE NÁBYTKU NA SPLÁTKY  sa o možnosti informujte prostredníctvom mailu, možnosť splátok je uvedená priamo pri nábytku / je možnosť dvoch alebo troch splátok v závislosti od výšky ceny produktu.

Nábytok je majetkom predávajúceho až do splatenia plnej ceny tovaru, tak isto ostáva do jeho úplného zaplatenia u predávajúceho.

 

MATERIÁL POUŽITÝ PRI VÝROBE NÁBYTKU:

Všetok nábytok vyrábame štandardne zo sušeného smrekového dreva, toto drevo je vo všeobecnosti oveľa mäkšie a náchylnejšie na – i malé – mechanické poškodenia ako tvrdé dreviny, preto je možné po čase badať na nábytku ryhy, otlačenia, atď …

Vieme vyrobiť i nábytok z tvrdých drevín – jaseň, dub, kde je trvácnosť, tvrdosť a kvalita týchto drevín so smrekovým drevom neporovnateľná. V prípade záujmu o nacenenie nábytku z vyššie spomenutých drevín nás kontaktujte, radi Vám konkrétny produkt naceníme.

 

INFORMÁCIE K OBJEDNÁVKAM DREVÍN A TRVALIEK 

Dreviny a trvalky neposielame na dobierku. Objednávky s formou dobierky nebudú vybavené a budú stornované, vzhľadom k množstvu objednávok nie sme schopní upozorňovať každého zvlášť, ďakujeme za pochopenie.

 

2. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.blooms.sk, spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (428/2002 Z.z.) v znení neskorších predpisov

Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre našu potrebu a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

Osobné údaje zákazníkov sú plne chránené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a nebudú ďalej používané alebo spracovávané.

 

3. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

a) zo strany dodávateľa

blooms.sk si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný, zmenila sa výrazným spôsobom cena tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, …)
Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankovým prevodom) a výsledná hodnota objednávky bude po zmene nižšia ako zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet. Pokiaľ výsledná hodnota objednávky bude po zmene vyššia, bude Vám rozdiel daný k úhrade, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

b) zo strany zákazníka

Zákazník môže svoju objednávku zrušiť, pokiaľ ešte nebola expedovaná, najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom doručenia, obzvlášť keď ide o živý materiál.. Zrušenie akceptujeme emailom na countryhome@centrum.sk alebo blooms@blooms.sk.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. V prípade, ak kupujúci zruší objednávku po okamihu potvrdenia predávajúcim:

a) s poskytnutím zálohy – je predávajúci oprávnený ponechať si poskytnutú zálohu v plnej výške.

b) bez poskytnutia zálohy – je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho preukázateľnú náhradu škody vo výške, ktorá mu zrušením objednávky vznikla. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu takto vzniknutú škodu a tiež náklady spojené so zrušením objednávky a vrátením tovaru výrobcovi, resp. na iné účely spojené so zrušením objednávky.

V prípade, ak náklady predávajúceho spojené so zrušením objednávky sú vyššie ako poskytnutá záloha, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho preukázateľnú výšku nákladov, ktoré mu v súvislosti so zrušením objednávky vznikli.

Zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu countryhome@centrum.sk / blooms@blooms.sk  alebo písomne priamo na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci môže zrušenie objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov.

c) Garancia spokojnosti

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa §7 zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
Vrátený tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom obale !

V súlade s §7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • Tovar vyrobený podľa osobitných požiadaviek zákazníka (výberom prevedenia, farby povrchu, materiálu, povrchu alebo látky prevedenia pri zadávaní objednávky)
  • Tovar vyrobený na mieru (výberom rozmeru pri zadávaní objednávky)

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť náš formulár / zašleme na požiadanie /.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

V prípade, že bol zákazníkom pri objednaní tovaru zvolený spôsob dopravy „poštovné a balné“, zákazník je povinný najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy doručiť tovar späť na adresu: Blooms.sk, Jelenecká 24, SK-951 01 Nitra spolu s daňovým dokladom a kópiou doručenia vystavenou doručovateľom. Tovar nieje možné vrátiť osobne na uvedenej adrese.

Tovar je potrebné doručiť kompletný, nepoškodený a v originálnom obale, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru.

Kúpnu cenu vrátane Vami zaplatených nákladov na doručenie Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní na Vami uvedený účet odo dňa vrátenia tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo nebolo umožnené vyzdvihnutie Vám doručeného tovaru nášmu zamestnancovi z Vašej strany.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

 

4. Reklamačný poriadok

Záručná doba – na dekorácie, záhradné doplnky je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odoslaním tovaru kupujúcemu. O odoslaní zásielky budete informovaný (emailom).

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Zasielame len vitálny a životaschopný materiál – pri drevinách. V prípade viditeľného poškodeného obalu alebo tovaru riešte vec so zástupcom prepravcu a spíšte záznam o škode. VŽDY si pri prevzatí prekontrolujte balíky, inak nie sme schopní reklamáciu akceptovať, všetok tovar – dreviny, dekorácie i nábytok poisťujeme, preto je vo Vašom záujme si objednávku skontrolovať. V prípade zistenia iného poškodenia, kontaktujte, prosím, dodávateľa na telefónne číslo uvedené v kontaktoch, alebo mailom na: countryhome@centrum.sk / blooms@blooms.sk

Nábytok po dodaní nenechávajte zbytočne dlho – max 24 hodín – zabalený v kartóne, ani vo fólii, na prípadné poškodenia spôsobené neskorým odbalením neberieme ohľad.

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti.Pri vybavovaní reklamácie – pri drevinách – postupujte nasledovne:

 

  • ak ste zistili na rastline nejaké poškodenie, dajte nám vedieť najneskôr do 5 dní od prijatia zásielky – ku každému prípadu pristupujeme individuálne
  • reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu. Upozornite dodávateľa písomne e-mailom na vzniknutú škodu. Reklamácia sa vybavuje vzhľadom na živý charakter materiálu individuálne, najneskôr do 30 dní od zaevidovania reklamácie ak zákazník neuplatní svoje nároky v lehote a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola riadne doručená.

V prípade závady alebo chyby tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom countryhome@centrum.sk / blooms@blooms.sk alebo telefonicky na číslo uvedené v kontaktoch.

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.

Vaša reklamácia bude od doručenia tovaru vybavená v priebehu 30-tich dní. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu.

Reklamácie sa nevzťahujú na:

  • vady vyvolané nesprávnym používaním

 

5. Platové podmienky

Na výber sú nasledujúce spôsoby platby:

a) úhrada bankovým prevodom – po obdržaní a potvrdení objednávky Vám budú zaslané údaje k bankovému prevodu. Po obdržaní platby bude tovar odoslaný na Vami zadanú adresu. Faktúra – daňový doklad Vám bude doručený spolu s tovarom. Faktúru si starostlivo uschovajte.

b) dobierka – hotovosť, tovar sa hradí v hotovosti priamo pri prevzatí zásielky kuriérovi, alebo Slovenskej pošte, úložná lehota pri tovare na dobierku je 5 KALENDÁRNYCH DNÍ !!!

 

DOBIERKY ČESKÁ REPUBLIKA / RAKÚSKO / NEMECKO

Pri objednávkach nad 50,00 eur požadujeme zálohovú platbu vo výške 70% z hodnoty tovaru, zvyšnú čiastku uhradíte pri dodaní kuriérskej spoločnosti.

 

INFORMÁCIE K OSOBNÉMU ODBERU:

 

Nie je možný osobný odber objednaného tovaru.

 

 

Pri objednávke nábytku je potrebné uhradiť 50 – 70% zálohu z ceny nábytku / ak nieje uvedené inak /, zvyšok platíte po vyhotovení nábytku.

 

6. Dodacie podmienky

Dodávateľ sa zaväzuje odoslať zákazníkovi objednaný tovar čo v najkratšom termíne. V prípade plnenia objednávky zo skladových zásob dodávateľa, je to obvykle do 10 – 30 pracovných dní. V prípade nutnosti objednania tovaru vo výrobe sa termín dodania tovaru dohodne telefonicky alebo e-mailom.

Vlastníctvo tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru v mieste dodania, v momente jeho zaplatenia.

blooms.sk si vyhradzuje právo overiť správnosť Vašej objednávky telefonicky.

Tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskou spoločnosťou SPS alebo kuriérom Slovenskej pošty.

Cena každého produktu je uvádzaná v Euro.

V prípade dlhšieho dodania tovaru bude zákazník upozornený.

 

Ak zákazník z akýchkoľvek dôvodov neprevezme zásielku, je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady, ktoré mu vznikli z tohto titulu.

 

7. Ceny tovarov

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH. (Nie sme platcami DPH)

 

8. Alternatívny spôsob riešenia sporov

8.1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: countryhome@centrum.sk / blooms@blooms.sk

8.2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

8.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8.5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

8.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

8.7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

9. Ostatné ustanovenia

1) Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané inak.

2) Faktúra je súčasťou balenia.